EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2010 All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      | форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройствоПравилно хранене                                                                                         Форум
ЕН3ИМИ (ФЕРМЕНТИ)

Какво представляват ензимите?
Ензимите или ферментите са вещества, които способствуват извършването на множество най-важни за живота физиологични процеси в организма. Чрез тях става разпадане на храната в храносмилателните органи, т. е. смилането на храната. други ензими каталнзират редица химични реакции в тъканна та клетка. Тези ензими, които се секретират от клетките, но действуват вън от тях (каквито са хранителните ферменти), се наричат извънклетъчни ферменти, а онези, които нормално действуват вътре в клетката, в която се образуват (черен дроб, мускули), се наричат клетъчни ферменти.
Видове ензими
Според физиологичното им действие ферментите се делят на следните групи:
Хидролитични: протеолитични - протеаза, разпада белтъчините; липолитични - липаза, разпада мастите; амилолитични - амилаза, разпада скорбялата; захараза, малтаза и лактаза - разпадат различните видове захари.
Коагулиращи: тромбаза, съсирващ кръвта и химозин, предизвикващ коагулирането на млякото.
Окислителни - оксидаза. Възстановителни - редуктаза.
Ферменти, които подобно на дрождената цимаза образуват въглена киселина, без да изразходват кислород.
Ферменти, които разлагат сложните молекули на прости (образуването на млечна киселина от гликоза).
Ферменти, които предизвикват химическо разместване на части от сложната молекула, без да я разлагат - мутази.
Всеки фермент катализира строго определени реакции при разграждането на определени хранителни вещества и се образува в определени тъкани и клетки.
Какво представлява катализата и каква е ролята на ензимите?
Катализа -понятие в химията, което означава подпомагане да се извърши бързо една химическа реакция. Веществата, които ускоряват химическите реакции, се наричат катализатори. Ролята на катализатори в процесите на обмяната на веществата в човешкия организъм играят ензимите.