EVROPEA
ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЯ
Всички права запазени.
2007-2010 All rights reserved
за нас    |    мисия      |      новини       |      за контакти      | форум       |   речник на фобиите    |     речник на страховете
Новини и информация на английски език за паническо разстройство, агорафобия, деперсонализация и други тревожни разстройства, може да намерите на  следния линк:
www.panic.evropea.com
Болести и системи

Алергични заболявания

Безплодие

Бъбречни болести

Грип
 
Болести на дихателната система

Венерически болести

Болести на жлезите

Заразни болести

Имунна система

Заболявания на нервната система

Кожни заболявания

Болести на кръвната система

Менструация

Болести на очите

Болести на отделителната система

Болести на периферната нервна система

Полови болести

Болести на опорно-двигателната система

Сексуални разстройства

Болести на храносмилателната система

Хирургически болести

Уши, нос и гърло

Психично здраве

Депресия

Паническо разстройство



Правилно хранене                                                                                         Форум
КАЛОРИЙНОСТ НА ХРАНАТА
Какво отделят различните хранителни вещества при разграждане?
Постъпилите чрез храната в човешкия организъм хранителни вещества,белтъци, мазнини и въглеводи, влизат в редица сложни реакции на обмяната, като обновяват тъканите или стават източник на енергия, жизнено необходима за ежедневната мускулна работа. Различните хранителни вещества могат да отделят при своето разграждане само определени количества енергия. Прието е тая енергия да се измерва с топлинни единици - калории.
Как се определя калорията?
Определянето на калориите се извършва с калориметър. При изгарянето в калориметъра на 1 г въглеводи се отделят 4,1 калории, на 1 г белтъци - 5,65 калории и на 1 г мазнини - 9,45 калории. Мазнините и въглеводите изгарят в калориметъра по начин, аналогичен на тяхното разпадане в организма, затова и в организма те отделят същото количество калории. Обаче белтъците в организма не се окисляват напълно и затова там те отделят по-малко калории, отколкото в калориметъра. Понеже при храносмилането хранителните вещества не се усвояват 100 процента, Рубнер определя за практически цели следните калорийни стойности на хранителните вещества:
Белтъци... 4,1 калории
Мазнини...9,3 калории
Въглехидрати.4,1 калории
Как се измерва дневната дажба от калории?
Количеството калории, нужно за 24 часа на едно лице, се изчислява от нормите белтъци, мазнини, въглехидрати, коитото трябва да приеме. Тия норми се умножават с калорийния коефициент на съответното хранително вещество. Ако денонощната нужда е 120 г бел-   тъци, 60 г мазнини и 500 г въглеводи, то съответната нужда от калории ще бъде(120Х 4,1)+(60Х9,З)+(500Х 4,1)= 600+558+2050=3028. До неотдавна нужното количество храна се определяше. само в кало­рии, но днес калориите се вземат като спомагателни. мерки при опре­деляне хранителната стойност на даден продукт, защото в нашия организъм важна и първостепенна роля играят не калориите, а пластичните и стимулиращи живота вещества. И действително най-силно калоричните мазнини и  въглехидрати не могат да задоволят напълно нуждите на нашия организъм, а задължително трябва да се вземат с храната и слабо калоричните белтъци, некалоричните минерални соли, витамини и ензими и вода.
Затова при определяне на хранителните дажби разнообразието и количеството на хранителните продукти, които човек трябва да поеме за 24 часа, трябва да се основават не на количеството калории, които те ще отделят, а на тяхното богатство от хранителни вещества.