Реклама


ЕНЗИМИ. ВАЖНИТЕ ЕНЗИМИ ЗА ТЯЛОТО
(0 votes, average 0 out of 5)
Здравословно хранене - Правилно хранене

 

 

Какво представляват ензимите?
Ензимите или ферментите са вещества, които способствуват извършването на множество най-важни за живота физиологични процеси в организма. Чрез тях става разпадане на храната в храносмилателните органи, т. е. смилането на храната. други ензими каталнзират редица химични реакции в тъканна та клетка. Тези ензими, които се секретират от клетките, но действуват вън от тях (каквито са хранителните ферменти), се наричат извънклетъчни ферменти, а онези, които нормално действуват вътре в клетката, в която се образуват (черен дроб, мускули), се наричат клетъчни ферменти.
Видове ензими
Според физиологичното им действие ферментите се делят на следните групи:
Хидролитични: протеолитични - протеаза, разпада белтъчините; липолитични - липаза, разпада мастите; амилолитични - амилаза, разпада скорбялата; захараза, малтаза и лактаза - разпадат различните видове захари.
Коагулиращи: тромбаза, съсирващ кръвта и химозин, предизвикващ коагулирането на млякото.
Окислителни - оксидаза. Възстановителни - редуктаза.
Ферменти, които подобно на дрождената цимаза образуват въглена киселина, без да изразходват кислород.
Ферменти, които разлагат сложните молекули на прости (образуването на млечна киселина от гликоза).
Ферменти, които предизвикват химическо разместване на части от сложната молекула, без да я разлагат - мутази.
Всеки фермент катализира строго определени реакции при разграждането на определени хранителни вещества и се образува в определени тъкани и клетки.
Какво представлява катализата и каква е ролята на ензимите?
Катализа -понятие в химията, което означава подпомагане да се извърши бързо една химическа реакция. Веществата, които ускоряват химическите реакции, се наричат катализатори. Ролята на катализатори в процесите на обмяната на веществата в човешкия организъм играят ензимите.
Важните ензими за тялото

Амилазата -

хидролизира вътрешните алфа-1,4-галактозидни връзки на сложните въглехидрати, за да освободи простите захари за храносмилането, превръщайки ги в монозахариди като глюuозата.

 

 

Протеаза - хидролизира протеините.

Липаза - разгражда мазнините.
Целулаза - разгражда целулозата.
Лактазата - разгражда лактозата в млечните продукти.
Алфа-галактозидаза - разгражда въглехидрати като рафиноза, стахиоза и вербаскоза.
Бромелаин се изолира

от пресен ананас и подпомага храносмилането на белтъчините. Ензимът има широк рН диапазон и може да бъде използван като заместител на пепсина и трипсина, ако бъде установено, че има недостиг на тези два ензима.

 

 


 
 

Рекламни

loading...