Реклама


ЗАТРУДНЕНО ДИШАНЕ, ШУМНО ДИШАНЕ
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Белодробни заболявания

 

Симптоми на затруднено дишане

Ако дишането  е затруднено, независи­мо по каква причина, трябва веднага да потърсите ле­кар. Признаците на затрудненото дишане невинаги са очевидни. Обърнете специално внимание дали са налице ускорен ритъм на дишане и необичайно нап­режение на мускулите на шията и гръдния кош при вдишване.

Ако при вдишване кожата под ребрата на детето сякаш хлътва навътре, става дума за ссриозна непро­ходимост на дихателните пътища. Понякога детето е принудено да се подпре на маса или стол или да об­хване раменете си с ръце, за да вдиша въздух. Това също е извънредно тревожен симптом.

Посиняването на кожата е симптом за кислоро­ден глад и в този случай на детето трябва да се окаже неотложна помощ.

Всички тези симптоми са знак за непроходимост на дихателните пътища или за проблеми с белите дро­бове, например инфекция.

Кога е налице шумно дишане?

Шумното дишане обикновено означава, че е на­лице частично запушване на ларинкса (гръкляна), фа­ринкса (глътката) или малките дихателни пътища в белите дробове. Не е задължително това да е свърза­но със сериозно заболяване. Най-обикновената каш­лица или простуда могат да станат причина за ужа­сяващи хрипове, които всъщност не представляват ни­каква опасност.

Хриптящите звуци при вдишване и при издишва­не най-вероятно са признак за простуда. Това се случ­ва особено често при бебетата, тъй като дихателните пътища в носа и гърлото им са много тесни и лесно се запушват със секрети. Съвсем малките деца не умеят да дишат през устата, затова се стараят с все сила да дишат през запушения нос, при което могат да изда­ват най-разнообразни звуци. В този случай, ако дете­то не изглежда болно и не сте забелязали у него дру­ги признаци на затруднено дишане, можете да бъдете почти сигурни, че става дума за простуда .

Какво представлява инспираторния стридор?

Шумът при вдишване се нарича инспираторен стридор. Обикновено се дължи на частично заnyшва­не на фаринкса или трахеята. При наличие на инспи­раторен стридор трябва да се обърнете към лекар. При­чината за появата му може да бъде чуждо тяло или храна, влезли в "кривото" гърло и попаднали в горна­та част на трахеята.

Друга евентуална причина може да бъде епигло­тит - възпаление на епиглотиса, малкото езиче, намиращо се в задната част на небцето, което затваря входа на ларинкса при гълтане.

При епиглотит обикновено са налице повишена температура, влошено общо състояние, болки в гър­лото и поява на крупозна кашлица. Заради болката дете­то не може да преглътне дори собствената си слюнка и тя просто капе от устата му. Дишането може да бъ­де шумно и затруднено, както е описано по-горе. Мно­го често причината за споменатите симптоми не е епиглотит, а круп, но няма смисъл да се гадае. Епи­глотитът може да доведе до опасна за живота непро­ходимост на ларинкса. Незабавно се обърнете към ле­кар!

При това заболяване обикновено се налага хоспи­тализация. В болницата на детето ще бъде приложе­на медикаментозна терапия с антибиотици и при нуж­да в гърлото му ще бъде поставена специална тръбич­ка, за да се възстанови проходимостта на дихателни­те пътища.

При някои бебета инспираторният стридор при­съства още от раждането поради наличието на под­вижен хрущял в ларинкса. В този случай шумното ди­шане не е сигнал за опасност и изчезва от само себе си, когато ларинксът започне да се развива правил­но.

Разновидност на стридора

Друга разновидност на стридора е високото "му­зикално" свирене при издишване, източник на което са не гърлото или трахеята, а малките дихателни пъ­тища в белите дробове. Ако при дишане се чува тако­ва свирене, най-вероятно причината е инфекция или астма.

Стридорът, който се появява поради попадане на чуждо тяло в дихателните пътища, изчезва след оказ­ване на първа помощ.

Кога говорим, че бебето има бронхиолит?

Стридорът при бебета на възраст от 2 до 6 месеца често е признак на бронхиолит. Причинители на та­зи инфекция са респираторно-синцитиалните виру­си, които предизвикват круп при по-големите деца и простуда при възрастните. У някои бебета се наблю­дава особена склонност да реагират със стридор при попадане на тези вируси в организма.

В началото детето има симптоми на простудно за­боляване, след това започва да се чува стридор и ди­шането може да се ускори. Явлението най-често се за­силва през нощта. Обикновено стридорът се проявя­ва в лека форма и не безпокои детето, но в някои слу­чаи може да предизвика сериозни и дори опасни зат­руднения в дишането. Ето защо, ако чувате стридор, когато детето издиша, незабавно потърсете лекар. Ако стридорът е съчетан със затруднено дишане или дишането постепен­но се ускорява, закарайте колкото е възможно по-бър­зо детето в най-близкия спешен кабинет.

Повечето бебета боледуват от бронхиолит само вед­нъж. При тези, които са прекарали заболяването, по­късно може да се развие астма.

Астмата също предизвиква затруднено дишане и стридор

Астмата е най-разпространената причина за поя­ва на стридор при децата над шестмесечна възраст. От нея боледуват около пет процента от всички деца.

Макар че стридарът е един от основните призна­ци за астма, при децата с лека форма на заболяване­то той може и да отсъства. Простудите, които винаги"слизат надолу" и не минават дълго, а също постоян­ната кашлица, особено нощно време и при физическо натоварване, увеличават вероятността детето да има астма. В някои случаи тежката астма, която не е би­ла диагностицирана навреме, може да доведе до заба­вяне на растежа.

Всички тези симптоми обикновено ту се появяват,ту изчезват и детето с лека форма на астма може да се чувства съвсем добре в периодите между обостря­нията. Но физическите натоварвания, инфекциите (например простуда) или емоционалният шок могат да провокират пристъп на заболяването.

Обикновено астмата затихва сама след 10-20 го­дини

Не съществуват лекарства, които могат да я из­лекуват напълно, но съвременната медицина е разра­ботила немалко средства и методи, позволяващи бо­лестта да се държи под контрол.

Препоръки за лечение на астма

За успешното лечение на астмата са необходими съвместните усилия на детето, неговите близки, пе­диатъра, както и на пулмолог. Ролята на самото дете и на родителите е от решаващо значение.

Състоянието на болното от астма дете може да се променя извънредно бързо, но чрез внасяне на необ­ходимите корекции в схемата за приемане на лекарс­твата и в другите лечебни процедури, вие ще можете да контролирате болестта. Лечението трябва задъл­жително да се провежда под наблюдението на лекар.

Основното средство, прилагано за лечение на аст­ма у деца, са инхалаторите. Те се използват или постоянно, за да се избегнат обострянията, или по време на пристъп - за облекчаване на симптомите. Детето вдишва необходимата доза лекарство под формата на аерозол. По този на чин медикаментът въздейства ди­ректно и незабавно на белите дробове. Специалните инхалатори, или допълнителни приставки към инха­латорите, позволяват този метод да се използва при деца на възраст над една година. Днес в аптеките ве­че се продават и лекарства против астма под форма­та на спрей, които могат да се използват при деца под една годинка, разбира се, с помощта на възрастните.

При тежки пристъпи у деца от всички възрасти може да се наложи приемането на лекарства през ус­тата.

Обърнете се към лекар, ако:

- подозирате, че детето ви има стридор от какъв­то и да било характер;

- детето кашля през нощта и кашлицата прод'ьл­жава повече от няколко седмици;

- детето кашля и се задъхва, след като се събуди сутрин;

- детето кашля след физическо натоварване;

- при физически упражнения детето е принудено

да спре по-рано от връстниците си, защото кашля, за­дъхва се или има хрипове.

Ако имате някакви съмнения, полезно е в продъл­жение на няколко седмици да водите дневник, в кой­то да описвате ежедневно състоянието на детето.

Лекарят може да прегледа детето, да го преслуша, за да установи дали има стридор, и да извърши други първични изследвания на белите дробове, но най-важ­ни за диагностицирането на астмата са вашите наб­людения. В някои случаи за потвърждаване на диаг­нозата лекарят ще ви предложи известно време да при­лагате средства за лечение на астма и да следите да­ли ще донесат облекчение на детето.

Ако и след това още имате някакви съмнения, най­-добре е да посетите отново лекаря. Защото ако не бъ­де открита и лекувана навреме, астмата може да за­бави растежа на детето. Симптомите и могат да бъ­дат почти незабележими, но с изненада ще установи­те колко бързо ще се промени детето ви, когато се из­бави от тях.

Някои деца освен от астма страдат и от други алер­гии, например към домашен прах или към животин­ска козина. Последният вид алергия може да се проя­ви у детето, след като за първи път гостува в къща, където има домашни животни. Симптомите се засил­ват нощем и сутрин, по-рядко - вечер.

Астмата често е придружавана от екзема  и сенна хрема. Ако детето има едно от тези заболявания, съществува висок риск да раз­вие и другите две. При някои деца, страдащи от сенна хрема - алергия към прашеца на цъфтящите расте­ния, през пролетта може да се появи стридор.

Медицинска помощ при затруднено дишане

Обърнете се към лекар, ако дишането на детето е затруднено, при вдишване или издишване се чуват хри­пове или свирене, или ако детето изглежда болно. Той ще предпише средства и методи на лечение в зависи­мост от причината за затрудненото или шумно диша­не.

 

 
 

Рекламни

loading...