Сряда, 18 Януари 2017г. 16:13ч.

ХОДЖОВО ЛАЛЕ (FRITILLARIA IMPERIALIS) НЕ ОБИЧА ПОЧВИ, ЗАДЪРЖАЩИ ВОДА

Оценете статията
(0 гласа)

Род Fritillaria,характеристика, начин на отглеждане

Родът е сравнително голям. Съставен е от 10 вида. Те са мно­гогодишни тревисти растения. Образуват подземен орган луко­вица с адвентивни корени. Най-често луковицата е съставена от две сраснали се месести люспи, в пазвите на които се образува по една нова дъщерна луковица. Стъблата са тревисти, неразклоне­ни, облистени с последователно или прешленовидно разположе­ни листа. Те са прости от тясно до широко ланцетни, удължено яйцевидни, често приседнали и обхващат стъблото. Цветовете са сравнително едри, съставени всеки от 6 перигонни дяла. По фор­ма са звънчевидни, чашевидни. Разположени са единично или в съцветия - гроздовидни, сенниковидни.

Видовете се срещат във флората на умерените райони на Се­верното полукълбо. У нас естествено разпространени са 6 вида. И шестте са вписани в нашата Червена книга като застрашени. Четири от тях са балкански ендемити. Същевременно представ­ляват интерес като декоративни растения. Много от видовете на рода се ценят като декоративни и се отглеждат като многогодишни за зацветяване на зелените площи. Създадени са и кул­турни форми. При тях са изменени основно височина на расте­нията, багри на цветовете, степен на кичестост - полукичести форми.

От видовете с чужд произход най-популярен като декоративно растение е Fritillaria imperialis

Fritillаriа imperialis L. (Фритилария империалис, императорска; Ходжово лале).

При този вид луко­вицата е сравнително едра, жълтеникава, отровна. Тя се образува за едини вегетационен период. През след­ващия от нея се развива цветоносното стъбло, луко­вицата загива, а в центъра и вече е образувана нова, заместваща луковица. От нея през следващия вегета­ционен период ще се образува подземно стъбло. Така че лукови­цата е едногодишна, но самото растение е многогодишно. Стъбло­то по време на цъфтежа е високо 70 - 100 см. Листата по стъбло­то са разположени последователно и прешленовидно. Част от него остава необлистена, а върхът завършва с розетка от листа. Листа­та по стъблото са приседнали, широко до продълговато ланцет­ни, а на върха - тясноланцетни. Всичките са зелени, лъскави. Във връхната розетка, в пазвата на всеки лист е разположен по един едър цвят на къса, извита надолу дръжка. Цветовете са наведени, звънчевидни, обагрени в керемиденочервено. На едно стъбло се образуват до 10 цвята, най-често са 5 - 6. Цъфтежният период е през април. Създадени са културни форми с други багри на  цветовете - жълта, оранжева, червена, в различни нюанси, с полукиче­сти цветове.

Къде се развива най-добре Ходжовото лале?

Видът се среща естествено разпространен в Иран, Афганис­тан. В култура в районите с умерен климат растенията са зимоу­стойчиви. Развиват се добре на полусен­чести места, на по-тежки, и влажни по­чви, но без задържане на вода в тях. На едно място могат да останат 3 - 4 години. Луковиците се засаждат през септем­ври до началото на октомври на дълбо­чина 15 - 20см.

Как се размножава Ходжовото лале?

Растенията се размножават чрез от­деляне на новите луковички и чрез семе­на. При семенното размножаване нови­те растения зацъфтяват след 4 -7годи­ни.у нас тази Фритилария е подходяща да се отглежда като много годишна за зацветяване на зелените площи в групи, масиви.

 

Обратно в началото