Реклама

Постове от форума

МАГНИТНИ БУРИ

Дните с магнитни бури в момента
Подробности ТУК
ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
Подробности ТУК

За депресията прочетете ТУК

 
Четвъртък, 19 Януари 2017г. 14:15ч.

ЛИЛИУМ, ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО КРЕМ, НАБРОЯВА НАД 100 ВИДА

Оценете статията
(0 гласа)

Какво представлява рода Лилиум?

Родът е представен от 100 вида многогодишни тревис­ти растения. Образуват подземен орган луковица. В сравнение с другите родове, тя се отличава с някой морфологични и биологични особености. Луковичните люспи с резервните хранителни вещества са малки, при отделните видове са с различна форма (триъгълна, ланцетна) и различен брой (от З - 4 до 25).

Луковицата няма тънка обвивна люспа, която да я предпазва от неблагоприятни външни въздействия. Самата луковица е многогодишна - живее няколко години. Адвентивните корени, образувани под дънцето (от долната страна) на луковицата могат да живеят до 2 години. Те са тънки, разклонени. Много видове имат т.нар. надлуковични корени. Те се образуват в почвата, през про­летта, в основата на надземното стъбло. Със загиването на стъбло­то през есента, загиват и те . Надземното стъбло е изправено, с различна височина при отделните видове - от 20 см до 2 ­2,5 см. То е много добре облистено. Листата са разположени пос­ледователно или лъжливо прешленовидно или смесено - в долна­та част лъжливо прешленовидно, в горната, последователно. По форма са линейни или линейно-ланцетни до ланцетни. Те най-че­сто са приседнали. Много рядко, при някои видове са със съвсем къси дръжки. Цветовете са много едри, красиви по багри и фор­ма. Всеки цвят е съставен от 6 несраснали перигонни дяла, разпо­ложени в два кръга. По форма цветовете биват: тръбести, фуние­видни, камбанковидни, звездовидни, със силно извити навън пе­ригонни листа (дялове) - Т.нар. чалмовидни. Разположе­ни са в съцветия с различен брой цветове. Самите съцветия са с различна структура: грозд с различна дължина на оста и в резул­тат - с различна форма - цилиндрична, сенниковидна, чадър овид­на. При част от видовете съцветието е сложна метлица, съставена от монохазии. При редица видове в пазвите на листата към края на цъфтежа се образуват малки луковички.

Видовете произхождат от умерените райони на Северното по­лукълбо - Европа, Азия, Америка. В нашата флора се срещат 4 вида, като 3 от тях са вписани в нашата Червена книга със степен на застрашеност "рядък вид”.

Какви са изискванията за отглеждане на Лилиум?

В култура видовете са твърде различни по изисквания към факторите на средата, особено към почвата. Това се обуславя от различни­те условия на местообитание за отделните видове. Обобщено може да се посочи, че голям брой видове се развиват добре на структурни, песъчлив о-глинести почви, богати на хранителни вещества, достатъ­чно влажни; на открити слънчеви места, защитени от ветрове. Видо­вете са зимоустойчиви и може да се отглеждат в районите с умерен климат като многогодишни в зелените площи. Част от тях са чувствителни към температури по-ниски от минус 15 градуса. В такива слу­чаи се нуждаят от покритие на почвата. Дълбочината на засаждане на луковиците варира от 3 до 25 см. Тя се обуславя от вида, размера на луковицата и структурата на почвата.

Как се размножава Лилиума?

Растенията се размножават чрез отделяне на новите лукович­ки; чрез вкореняване на луковични люспи и чрез семена. При се­менното размножаване зацъфтяват след 2 до 6 години, за различ­ните видове.

Видовете от род Lilium представляват голям интерес и се це­нят много като декоративни растения. Създадени са изключител­но много културни форми - няколко хиляди, обединени под наи­менованието Lilium hybridum hort. През 1982 г. са били регистрирани над 3200. През последното десетилетие техният брой се увеличи много и продължава да се увеличава. Особено активно се работи по селекцията на лилиумите в Холандия.

Разработена е международна класификация на културните фор­ми. Съгласно нея култиварите (сортовете) са подредени общо в 8 раздела. В 7 -те основни раздела са подредени, съобразно произ­хода им. В 8-мия раздел са включени всички останали лилиуми, които не могат да попаднат в някой от 7 -те раздела.

В наши домашни градини се отглеждат няколко вида с техни културни форми.

Lilium martagon L. (ЛИЛИУМ мартагон, възкъдрав).

Стъблото по време на цъфтеж е с височина 50 - 100 см. Листата са разположени прешленовид­но, по много на брой в прешлен. Те варират по форма - ланцетни до елипсовидни. Съцветието е рехав грозд с много цветове. Перигонните листа са извити навън. Обаг­рени са в розово или червено с по-тъмни точки. Растенията цъфтят юни - юли.

У нас видът е естествено разпространен из широколистни гори и горски поляни в цялата страна. В култура растенията се раз­виват добре на полусенчести и сенчести места, на лека почва, богата с хранителни вещества. Понасят вар в почвата. Оптималната дълбочина на засаждане на луковицата е 15 - 20 ст, мерена от Дънцето на лукови­цата.

Lilium candidum L. (Лилиум кандидум, бял).

Стъблото по време на цъфтеж е високо 60 - 120 ст. Листата по стъблото са разположени последователно; по форма са удължено ланцет­ни. Цветовете са бели, широко фуниевидни, с приятен, но мно­го силен аромат. Образуват гроздовидни съцветия. Цъфтежът е през юни - юли. След цъфтежа, през август надземното стъбло засъхва. Растението навлиза в период на покой. През септемв­ри вегетацията се възобновява. Образува се розетка от обрат­ноланцетни листа. С тях растението презимува. През пролетта зелената надземна част на лис­тата засъхва. Основите им се превръщат в луковични люспи, В които се натрупват резервни хранителни вещества. Пак през пролетта от луковицата се раз­вива надземното цветоносно стъбло.Родината на този вид не може точно да се посочи. Отглеждан е отдавна и в много страни. В ня­кои райони се е разпространил сам в природната среда (подивял). В районите с умерен климат видът е зимоустойчив. Развива се добре на слънчеви места, на песъчливоглинеста почва с добър дренаж. Понася вар в почвата. Луковицата се засажда съвсем плитко - върхът и да бъде на дълбочина 2 - 3 см (до 4 см - за леки почви) под повърхността на почвата. Това се обуславя от образуването на розетки от листа през есента.

Lilium regale Wils. (Лилиум регале, царски).

Височината на стъблото по време на цъфтеж е 100 - 150 см. Цветовете са голе­ми, бели, отвън с розов или тъмен оттенък, с приятен аромат. Образуват гроздовидни или сенниковидни съцветия. Цъфтежът е през юли - август.

Видът произхожда от Западен Китай - Тибет. Зимоустойчив е но при зимни температури, по-ниски от -15 градуса се нуждае от по­критие. Расте добре на слънчеви, полусенчести и сенчести места,но на сянка зацъфтява по-късно. Добре се развива на песъчливо­глинести почви с наличие на хра­нителни вещества, със слабо не­утрална реакция на почвения раз­твор. Понася вар в почвата. Лу­ковицата се засажда на дълбочи­на 15-20 см.

Видът произхожда от Западен Китай - Тибет. Зимоустойчив е но при зимни температури, по-ниски от -15 градуса се нуждае от по­критие. Расте добре на слънчеви, полусенчести и сенчести места,

Lilium tigrinum Ker Gawl. (Лилиум тигринум, тигров)

Ви­сочината на стъблото по време на цъфтеж е 100 - 150 см. Цвето­вете са с извити навън перигонни дялове. Обагрени са в ярко оран­жевочервено, отвътре с многобройни черновиолетови точки. Цве­товете са в събрани в гроздовидни съцветия. Цъфтежът е през юни - юли. По време и след цъфтежа в пазвите на листата се раз­виват дребни чернокафяви луко­вички.

Видът произхожда от Източ­на Азия - Китай, Япония. Зимо­устойчив е. Расте добре на слънчеви и полу сенчести места, на наторени алувиални почви. Лилиумите са много подходящи за зацветяване на зелените пло­щи като многогодишни в след­ните композиции: групи, маси­ви, специални (тематични) къто­ве на основата на видове и кул­турни форми на ниво род Lilium. Отглеждат се много и за отрязан цвят.


Последна промяна на Четвъртък, 19 Януари 2017г. 14:33ч.
Login to post comments
 

Рекламни

Новини

Интересни мнения

Последни коментари