Реклама


СИМПТОМИ НА ДИАБЕТА И ТИПОВЕ ДИАБЕТ
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Жлези

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИАБЕТА

Захарният диабет е широко разпространено метаболит­но заболяване. Той обикновено се характеризира с хронич­но увеличено ниво на кръвната захар и нарушения на мета­болизма на въглехидратите, мазнините и протеините, в ре­зултат на недостатъчното количество или неправилно функ­циониране на инсулина, който се произвежда от панкреаса. Тази постоянно повишена глюкоза (хипергликемия) причи­нява хронични увреждания и функционални нарушения, ка­то води до проблеми, свързани със:

·   Зрението

·   Бъбреците (нефрологични)

·   Нервите (неврологични)

.   Сърцето (сърдечносъдови) - стесняване или запуш­ване на кръвоносните съдове

За да бъде изяснен въпросът за причината на метаболит­ното нарушение, първо следва да бъде разгледан съставът на храната. Тя може да включва: въглехидрати, протеини (белть­чини), мазнини, витамини и минерали, вода, растителни влакна (фибри). Въглехидратите се делят на прости (захари) и сложни (нишестета). Простите захари присъстват в: плодовете, зеленчуците, млечните продукти, меда, захарната тръстика и др. Слоожните въглехидрати или нишестета са открити в: зърнените храни, зеленчуци като картофи, грах и др. Незави­симо дали са във формата на захари, или нишесте, всички въглехидрати в процеса на храносмилане се разграждат до най­-простата си форма - глюкоза. Глюкозата навлиза в кръвния поток след преработката на въглехидратите, но не може да бъ­де задържана за дълго в кръвта. Трябва да бъде привлечена в клетките за задоволяване на енергийните нужди и това при­вличане се извършва от инсулина, произвеждан от панкреаса. Панкреасът представлява жлеза, която отговаря за производ­ството на инсулин. Преди в кръвта да бъде пуснат инсулин, тя­лото усеща нивото на глюкозата. Под въздействието на инсу­лина кръвната глюкоза се поддържа в тесни, здравословни граници. В резултат на това дори след рязко нахлуване на глю­коза в кръвта инсулинът влиза бързо в действие, за да се справи с излишната глюкоза

Ако, както се случва при захарния диабет, производство­то на инсулин се наруши, кръвната глюкоза може да бъде постоянно висока и да скача рязко при всяко хранене на чо­века. Това състояние се нарича захарен gиабет. За да бъде разяснено по-добре, следва да се уточни понятието глюкоза.

Глюкозата може да бъде преобразувана в друга фор­ма, наречена гликоген. Това е формата, в която захарта се складира в черния дроб и при нужда се изпомпва обратно в кръвта във формата на глюкоза, за да бъде използвана от клетките (отново под ръководството на инсулина). В такъв случай глюкозата е великият актьор, който играе най-важ­ната роля за обогатяване на кръвта и клетките и подпомага­не на дейността им.

Важно е действието на глюкагона, растежните хормо­ни, епинефрина и кортизола. Те се противопоставят на глав­ния играч, инсулина, и контролират обаянието на тази звез­да. При захарния диабет инсулинът не си върши добре рабо­тата и в резултат на това глюкозата остава в кръвта, тъй като по-малка част от нея се пренася до клетките, и така се стига до постоянно пренасищане на кръвта с глюкоза. В ме­дицината това се нарича хипергликемия. Клетките страдат от недостига на глюкоза вътре в тях. Увеличената глюкоза в кръвта стига до бъбреците, които не могат да се справят с толкова високи нива. Те я отделят в урината и, тьй като при този процес се изхвърля също много вода, резултатът е по-­честото уриниране (полиурия), особено през нощта (нокту­рия). Тази загуба на големи количества вода от тялото води до анормална жажда (полидипсия). Поради загубата на глю­коза от тялото страдащият от диабет изпитва по-силен глад. Така се оформя типичната триада от симптоми: полиурия (особено ноктурия), полидипсия, полифагия.

КАКВИ СА ТИПОВЕ ДИАБЕТ

В зависимост от възможността на панкреаса да контролира кръвната захар и да произвежда инсулин диабетът се дели на два основни типа и те са:

• Захарен диабет тип 1, известен преди като инсулинозависим или младежки диабет

• Захарен диабет тип 2, известен някога като неинсулинозависим (старчески gиабет).

Захарен диабет тип 1 се наблюдава при хора, при които голяма част от бета-клетките на панкреаса (които произвеждат инсулин) са увредени/ унищожени. Това може да стане, когато в имунната система настъпи объркване и тя започне да унищожава клетките на своето тяло (в този случай - бета-клетките).

Има още един вид захарен диабет тип 1 - когато причината за увреждането на тези клетки не е известна. Наричат го идиопатичен захарен диабет тип 1 (по принцип лекарите не обичат да признават, когато не знаят нещо, и така се е стигнало до употребата на този необичайно зву­чащ термин - идиопатичен).

Този тип диабет обикновено се проявява в ранно дет­ство или в юношеството и може да възникне без пре­дупреждение и доста бурно. Понякога за семейството е из­ключително трудно да приеме, че детето има диабет. Във връзка с това са направени доста изследвания, но всички те сочат обвинително към познатите два фактора - наследственост и cpega. За щастие едва 5% от всички случаи на диабет попадат в категорията на тип 1. При него пациентьт трябва да си инжектира инсулин всеки ден от своя живот.

Захарен диабет тип 2 се нарича още неинсулинозависим или диабет  на Възрастните. Той може да се определи и с понятието метаболитен синдром. Това състояние е много по-разпространено. Преди от него заболяваха предимно хо­ра над 40-годишна възраст, но напоследък става все по-чес­то явление и през третото десетилетие от живота на хората. Основната причина за захарен диабет тип 2 е, че не се произ­вежда достатьчно инсулин или че произведеният инсулин не е достатъчно качествен. Често дори когато нивото на инсули­на е добро, клетките престават да реагират на това вещество заради много по-голямото количество глюкоза, циркулира­ща в кръвта. Изнамерени са множество причини, повечето от които са отхвърлени успоредно с нарастването на знание­то и разбирането. Както винаги, консенсус съществува във връзка с няколко фактора, които биха могли да причинят или да допринесат за възникването на захарен диабет тип 2. Тези предпоставки за развитие на диабет тип 2 са:

·   Генетична предразположеност;

 

·   Затлъстяване;

 

·   Начин на живот, особено когато е заседнал;

 

·   По-редки типове захарен диабет.

 

·  Гестационен захарен gиабет: При около 2-5% от всички бременности се наблюдава анормален метаболизъм на глюкозата. Нарича се гестационен захарен gиабет, за­щото се проявява през бременността и приключва с пре­кратяването или изтичането на периода на бременността. За щастие той преминава след раждането, но остава съмне­ние, че тялото вече е имало някакъв метаболитен проблем и в един по-късен етап от живота на родилката той може да се прояви като диабет тип 2. Състоянието на гестационен диа­бет се наблюдава обикновено през последните три месеца на бременността и се характеризира с раждането на едри бебета.

Инсулиньт е хормон. Хормоните представляват химич­ни сигнали, които се изработват от тялото, за да казва на отделните си части как да си вършат работата. Някои хор­мони контролират растежа на клетките в тялото. Други кон­тролират това как тялото използва храната и енергията за да живее. Трети хормони помагат на мускулите да се съкра­щават, на кръвта да се съсирва, или на сърцето - да бие. Една от най-важните функции на инсулина е да помага на клетките да използват глюкозата. Инсулинът действа като ключ, който отваря вратата, през която глюкозата влиза в клетката. Клетките в тялото използват глюкозата като из­точник на енергия, от която те се нуждаят, за да живеят. Без енергия клетките в тялото не могат да оцелеят. Освен това той помага на тялото да складира допълнително гориво под формата на мазнини.

При наличие на диабет тип 1 тялото не произвежда достатъчно инсулин. Това е така, защото повечето от клет­ките на панкреаса, които правят инсулин, са били разруше­ни от имунната система. В крайна сметка те всичките биват унищожени и така тялото не произвежда никакъв инсулин. Ето защо диабет тип 1 може да се характеризира още като  автоимунно заболяване. Хората с диабет тип 1 трябва да си инжектират инсулин цял живот.

При хора с диабет тип 2 се произвежда инсулин, но клет­ките не реагират така както трябва. Така глюкозата не мо­же да влезе от кръвта в клетките. При някои хора с диабет тип 2 комбинацията от диета, упражнения и лекарства може да им помогне да поддържат нормални нива на кръвната глю­коза без да има нужда от инсулинови инжекции. За много хора с диабет тип 2 обаче диетата, упражненията и лекарст­вата не са достатъчни.

 

Прочетете още за диабета:

-ОТКРИВАНЕ НА ДИАБЕТ

-КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

-ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 1

-ДИАБЕТ ТИП 2 ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ ­ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОфИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

-ПРАВИЛЕН КОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР

- ВИДОВЕ ИНСУЛИН И СКОРОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

-ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ХИПОГЛИКЕМИЯ

 

- ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ХИПЕРГЛИКЕМИЯ

 
 

Рекламни

loading...