Реклама


ДЪЛБОКИ МИКОЗИ
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Кожни болести

 

 

 

Кое отключва дълбоките микози?

Специалистите, занимаващи се с проблемите на ми­козите, твърдят, че напоследък рязко са се увеличили честотата и тежестта на гъбичните заболявания, в то­ва число и на тези с хронично протичане, както и на дълбоките. Тревожен е и фактът, че сериозните нару-

шения в работата на имунната система активизират патогенните свойства при гъбичките, които не са се смятали за потенциални възбудители на микози.

Специалистите обръщат внимание на няколко мо­ мента, относно гъбичните заболявания:

1. Без лечение, гъбичните заболявания обезобразя­ват кожата на болния;

2. При заболявания от микози (освен при кератоми­кози) се получава алергизация на организма (проявява се свръхчувствителност към гъбичките като алерген); 3. При хроничните (дълбоките) микози се разруша­ват много тъкани и органи, нарушава се нормалното им функциониране.

Според данни на различни автори, от гъбични за­ болявания страдат до 25% от населението на Земята. Статистиката показва, че основни "производители" на различни гъбични заболявания са субтропиците на Аф­рика и Южна Америка. Спорите на микроскопичните гъби се намират във въздуха, водата, почвата, расте­ нията, а плесенните форми се откриват в хранител­ ните продукти, различните промишлени и битови ма­териали. Разпространението на някои от тези заболя­вания в Европа засега не е голямо, но днес междукон­тиненталните пътувания - в командировка или на ек­ скурзия, са всекидневие и затова не е лошо да се знаят симптомите на различните гъбични болести, за да се реагира своевременно на тях.

 

 

 

 
 

Рекламни

loading...