Реклама


НОКАРДИОЗА
(0 votes, average 0 out of 5)
Здраве - Кожни болести

 

 

 

 

Какво представлява нокардиозата?

Нокардиозата (стрептотрихоза, кладотрихоза, ати­ пична актиномикоза) - това са микози, които се харак­теризират с дълъг прогресиращ процес на развитие, при който често се засягат белите дробове и централ­ ната нервна система, което може да доведе до летален изход. Причинители са различни видове гъбички от рода Nocardia, главно N Asteroids, N BrasiZieпsis, N Caviae, които живеят в почвата.

Как става заразяването с нокардиоза?

Заразяването става по въздушно-прахов път и като резултат най-често се появява белодробната форма на нокардиозата. По-ряд­ко заразяването става през наранена кожа. Заболява­ нето е разпространено в много страни - САЩ, Вели­кобритания, Индия, в африканските страни, среща се дори и в европейските страни.

Видове нокардиоза

Според клиничната си проява се разделя на пър­вична и вторична. Първичната включва следните форми: 1) белодробна; 2) обща (септична); 3) хронич­но разрушаване на кожата, подкожните тъкани и кос­тите (мицетома).

Симптоми при нокардиоза

За първия стадий са характерни сла­бост, отпадналост, температурата временно се пови­шава, след това се появява кашлица, температурата от­ ново се повишава, телесното тегло намалява, при за­сягане на плеврите се появяват остри болки в гърди­те, след това се наблюдава разпадане на тъканите на белия дроб - в този стадий нокардиозата започва да напомня на туберкулоза. Общата нокардиоза се проя­вява по-нататък като развитие на белодробната, а ин­фекцията се разпространява с образуване на гнойни огнища в най-различни органи на тялото - главния мозък, бъбреците, далака, задстомашната жлеза и т. н.; болестта завършва с летален изход.

Първичната нокардиоза на кожата обикновено се наблюдава по кожата на стъпалата, където постепен­ но се развиват дълбоки инфилтрати, отоци по кожата и гнойни язви.

Вторичната нокардиоза най-често се проявява в белодробна форма, тъй като заболяването обикнове­ но се "наслагва" върху различни хронични заболява­ния на дихателните органи.

 

 
 

Рекламни

loading...