Реклама


МЪЧИТЕЛНОТО БЕЗПОКОЙСТВО, ПЪРВАТА КРАЧКА КЪМ ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
(0 votes, average 0 out of 5)
Психично здраве - ПАНИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
безпокойствие

Какво представлява безпокойството, болест ли е?

Стресът не е болест; той е обстоя­телство на живота. Нашите реакции  могат да варират извънредно, понякога по начини, които не са добри.

Безпокойството е често срещана реакция на силен стрес, като нап­ример притеснения за пари. Хора­та, които реагират с безпокойство на ежедневния стрес, вероятно се нуждаят от съвет, макар и да не го осъзнават. Вместо това могат да се съсредоточат върху честите симп­томи на безпокойство.

 

Симптоми на безпокойство:

·   Безсъние.

·   Нервност.

·   Бърза сърдечна скорост.

·   Невъзможност за концентриране.

·   "Бучка в гърлото" или дори труд­ност при преглъщане.

·   Учестено дишане (като "бучка в гърлото", най-често срещано при зрелите хора, особено жени).

Мъката е нормална реакция при загуба, като например смърт на обичан човек или напускане на ра­ботното място.

Работенето въпреки мъката е важна част от справянето със загу­бата. Въпреки че семейството и хо­рата, с които живее човек, оказват подкрепа, единствената терапия за мъката е времето.

Човек с мъка може да посегне към алкохола, успокоителни или други лекарства с предписание. Ма­кар че лекарствата дават кратко об­лекчение, те не решават проблеми­те. Алкохолът и лекарствата са па­терици, които пречат на нормално­то възстановяване. Трябва да се на­сочите към скритите въпроси.

ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МЪЧИТЕЛНО БЕЗПОКОЙСТВО

Осъзнаването на признаците за без­покойство е първата стъпка за отк­риване и лечение на причината. Мо­же да ви се стори полезно да разго­варяте с приятели, семейството или член на духовенството. Агенциите във вашата общност осигуряват ус­луги и отпращане към специалист. В някои случаи човек може да се нуждае от дългосрочна терапия със съветник. Не самостоятелният тип терапия е най-добра за всички хо­ра. Вашият избор трябва да зависи от това, което ви действа.

Твърде много кофеин може да причини хронично безпокойство. Намаляването на кофеина може да ви помогне да се отпуснете. Кофе­ин се съдържа в кафето, безалко­холните напитки, чай, шоколад, стимуланти без предписание  и в редица меди­каменти за настинка и главоболие.

Техники за отпускане и програ­ма за редовни физически упражне­ния могат да помогнат да намалите безпокойството.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ В КАБИНЕТА НА ЛЕКАРЯ ПРИ МЪЧИТЕЛНО БЕЗПОКОЙСТВО

За синдром на учестено дишане ле­карят може да накара пациента да диша в хартиен плик, за да възста­нови нормалното дишане. Лекарят може да помоли пациента да легне и умишлено да диша учестено (50 дълбоки вдишвания), за да разбере как нарастват симптомите. Лекарят може да предпише успокоително.

Лекарят ще проследи обясненията ви за развитието на състояние­то и ще направи физически преглед. Може да ви направят електрокарди­ограма (ЕКГ) и рентгеново изслед­ване на гърдите. Лекарят ще оцени безпокойството и ще определи, да­ли се нуждаете от лекарство или от пренасочване към психиатър.

 


 
 

Рекламни

loading...