Реклама


СТРАХ ОТ ОТХВЪРЛЯНЕ. СТРАТЕГИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА РИСКА
(3 votes, average 5.00 out of 5)
Психично здраве - Състояния

 

 

Как да се справим със страха от отхвърляне.?

За да намалите страха си от отхвърляне, трябва да рис­кувате да бъдете отхвърлени.

Край. Поемането на риска да бъдете отхвърлени, ще унищожи нереалния страх, защото ще видите, че събитието, от което се страхувате, а именно, отхвърлянето, не винаги се случва. Без да поемате този риск, никога няма да научите това. А то също така ще на­мали страха, дори когато той е реален. Когато са ви отх­върлили, което неизбежно ще се случи, болката не е толко­ва унищожителна, нито унижението е толкова съкрушител­но, колкото сте си мислили. За съжаление, не можете да се научите да понасяте жилото на отхвърлянето, без то да ви бодне в действителност.

 

Всичко това е съвсем логично и вие знаете, че трябва да го напра­вите и веднага щом това, което очаквате, се случи, се втур­вате напред и поемате риска. Нали?

Грешите. Рискувайте днес. Сега. Не чакайте това да се случи някой ден. Този ден· няма да дойде. Или още по-ло­шо, когато той наистина дойде, и вие поемете риска, бол­ката, която изпитате, когато разберете колко голяма част от живота си сте прекарали в напразно очакване на преуве­личен страх, ще ви съкруши.

 

Какви са стратегиите за поемане на риска?

· Спрете да чакате деня, когато ще сте достатъчно сла­ба или в достатъчно добро физическо състояние. Стра­хът от отхвърляне е отчасти този, който ви подтиква да бъдете пълна и отпусната, преди всичко. Той ви да­ва "основание" да избегнете поемането на светски риск. Покажете тялото си на света и го накарайте да се чув­ства удобно, докато в същото време взимате мерки за подобряването му. Вие сте този, който най-яростно от­хвърля себе си и тялото си.

· Спрете да чакате да ви провърви достатъчно! Спрете да гледате жените, които най-силно ви интере.суват и да си казвате: "Не бих могъл да поканя една от тях днес, но след няколко години, когато се утвърдя като специалист, когато съм по-стабилен финансово, кога­то ме издигнат в службата, тогава бих могъл да привлека вниманието на една от тези, които наистина ис­кам. Вие вече сте достатъчно добри. Рискувайте.

· Спрете да чакате до момента, когато ще имате "вре­ме", докато не сте заети в службата, или докато деца­та няма толкова много да се нуждаят от вас, или до-като застаряващите ви родители са по-добре настане­ни, или докато се изпълнят всякакви други всевъзмож­ни задължения, които могат да ви дойдат на ум. Да, те имат приоритет пред другите и наистина отнемат време. Но много често ние запълваме живота си със задължения, за да избегнем поемането на рискове.

· Спрете да разделяте проблемите си. Откажете се от вся­какви похвати, които обикновено използвате, за да ус­покоите копнежите си и да уталожите тревогите си. Оп­ределете си един период от време, за предпочитане да е тримесечен, и прекъснете отдаването си на лоши на­вици и пристрастия. Изключете си телевизора. Не пий­те. Не взимайте никакви наркотици. Яжте умерено, ка­то внимавате за калориите. Възвърнете си формата. След това ще получите задоволителна представа за страховете и стремежите, които сте избутвали от съз­нанието си.

Страхът от отхвърляне е багажът, от който можете да се отървете, ако имате желание да предприемете рискове, рискувайте - сега.


 

 
 

Рекламни

loading...